White Tea, Rose & Yasada Bhasma

The rich blend of honey, white tea and yasada bhasma creates a super-moisturizing ant-aging bar.

100gm

White Tea, Rose & Yasada Bhasma

  • 225.00